شاخه , شاخه ,شاخه  ,فولاد , کیلو , کره ,تبریز شاخه ,فولاد شاخه ,آریان فولاد ,فایکو شاخه , کره  کیلو , کره  کیلو 26000 
ردیفسایزوزن تقریبی
کارخانهواحد قیمت
قیمت بنگاه
قیمت کارخانهنحوه پرداخت
1 8 55 ترک شاخه 1600000 - پول پیش
2 10 65 ترک شاخه 2100000 - پول پیش
3 10 80 ترک شاخه

2250000

-

پول پیش
4 12 80 ترک شاخه
2150000 - پول پیش
5 12 125 ذوب آهن شاخه 2280000 - پول پیش
6 14 90 ترک شاخه 1900000 - پول پیش
7 14 155 ذوب آهن شاخه-کیلو 2580000 15600 پول پیش
8 14 125 ماهان شاخه 2010000 - پول پیش
9 14 125 تبریز شاخه 1990000 - پول پیش
10 14 120 فایکو شاخه 2040000 - پول پیش
11 14 - شاهین بناب شاخه - 16500 پول پیش
12 14 145 یزد شاخه 2250000 15850 پول پیش
13 14 125 کرمانشاه شاخه - 16800 پول پیش
14 14 152 فایکو شاخه 2340000 - پول پیش
15 14 - ناب تبریز شاخه - 16500 پول پیش
16 16 190 ذوب آهن شاخه 3110000 15650 پول پیش
17 16 170 کرمانشاه شاخه - - پول پیش
18 16 155 فایکو شاخه 2580000 - پول پیش
19 16 165 تبریز شاخه  2570000  - پول پیش
20 16 180 آرین فولاد شاخه - 2800000 پول پیش
21 16 180 یزد شاخه - 15950 پول پیش
22 16 - ناب تبریز شاخه  - 15900 پول پیش
23 18 225 ذوب آهن شاخه - - پول پیش
24  18 215 آرین فولاد شاخه 3500000 3380000 پول پیش
25  18 215 یزد شاخه 3460000 16200 پول پیش
26 18 225  ترک زرد کیلو  3200000 - پول پیش
27  20 270 ذوب اهن شاخه 6200000 22550 پول پیش
28 20 265 آریان فولاد شاخه 4200000 4180000 پول پیش
29 20 255 یزد شاخه 4160000  16250 پول پیش
30 20 260 کره شاخه 4200000  - پول پیش
31 22 310 ذوب آهن  شاخه 7140000 22350 پول پیش
32  22 310 آریان فولاد شاخه   5360000  5330000 پول پیش
33  22  310 کره  شاخه  5400000 - پول پیش
34 24 360 ذوب آهن  شاخه 8480000  22650 پول پیش
35  24 365 آریان فولاد  شاخه 6970000  - پول پیش
36  24 360 کره  شاخه  7650000 - پول پیش
37  24 290 ترک شاخه   6800000  - پول پیش
38 25 360 روس  شاخه  -  - پول پیش
39 25 305 روس شاخه   6750000  - پول پیش
40 27 430  ذوب آهن شاخه  10160000 22350 پول پیش
41 27 420 کره  شاخه - - پول پیش
42 30 500 ذوب آهن   شاخه  11970000 - پول پیش
43 30 430 روس شاخه  10000000  - پول پیش
44 30 390 روس شاخه  9500000  - پول پیش
45 30 500 کره شاخه   11190000  - پول پیش
46 33 585  کره کیلو 26000  - پول پیش
47 36 675  کره  کیلو 26000   - پول پیش
48 40  780  کره  کیلو  26000 - پول پیش
49 45 900  کره  کیلو 26000  - پول پیش
50 50 1070 روس  کیلو  26000 - پول پیش
منبع اصلی مطلب : خبرهای بازار آهن
برچسب ها : شاخه , شاخه ,شاخه  ,فولاد , کیلو , کره ,تبریز شاخه ,فولاد شاخه ,آریان فولاد ,فایکو شاخه , کره  کیلو , کره  کیلو 26000 
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : قیمت بروز تیرآهن